Statuten Vereniging Vrouwen Zeilen

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 februari 2024

Artikel 1
NAAM EN ZETEL
  
 

De vereniging draagt de naam Vrouwen Zeilen. Zij is gevestigd te Amsterdam.   

Artikel 2
DOEL
  
 

 • De vereniging heeft ten doel: de zeilsport onder vrouwen meer bekendheid te geven en te stimuleren, zodanig dat vrouwen zich meer actief met deze sport gaan bezig houden. De vereniging beoogt op deze manier meer vrouwen op volwaardige wijze aan de zeilsport deel te laten nemen.
  Zij tracht haar doel te bereiken door:
 • het opleiden en trainen van vrouwelijke bemanning;
 • het houden van bijeenkomsten, lezingen en voordrachten;
 • het regelmatig met een of meer door vrouwen te bemannen schepen deel te nemen aan zeilevenementen
 • en voorts al hetgeen tot gemeld doel bevorderlijk kan zijn.   

Artikel 3
VAN DE LEDEN EN DE DONATEURS
  
 

 1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
 2. Lid is zij, die als zodanig is toegelaten.
 3. Erelid is degene, die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, op grond van de omstandigheden dat hij/zij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.
 4. Zij die de doelstelling van de vereniging wensen te ondersteunen, kunnen donateur worden. Hun jaarlijkse bijdrage wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.   

Artikel 4
TOELATING
  
 

 1. Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris.
 2. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributie van belang zijn. Voor minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.
 3. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
 4. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.   

Artikel 5 
AANSPRAKELIJKHEID
  
 

 1. De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.  
 2. De bestuursleden kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden als zij hun taak onbehoorlijk vervuld hebben.

Artikel 6
VERENIGINGSJAAR
  
 

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.   

Artikel 7
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
  
 

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden
 2. schriftelijke opzegging door het lid; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn;
 3. schriftelijke opzegging door het bestuur;
 4. ontzetting door de algemene vergadering.   

Artikel 8
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
  
 

 1. De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
 3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaats vindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.    

Artikel 9
BESTUUR
  
 

 1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden.
 2. Slechts zij, die lid zijn van de vereniging, kunnen lid zijn van het bestuur.
 3. Ieder bestuurslid heeft 1 stem.
 4. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
 5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet onbevoegd tot handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.  
 6. Een bestuurslid mag niet stemmen over een onderwerp als zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat in strijd is met het belang van de vereniging. 

Artikel 10
VERTEGENWOORDIGING
  
 

De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee bestuursleden tezamen.   

Artikel 11
BESTUURSTAAK
  
 

Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het verrichten van handelingen welke een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.   

Artikel 12
DE KASCOMMISSIE
  
 

Jaarlijks wordt door de algemene vergadering uit de leden een kascommissie benoemd, welke bestaat uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.  
 

Artikel 13
ALGEMENE VERGADERING
  
 

 1. Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).
 2. Leden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 3. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen.   

Artikel 14

 1. Het bestuur roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden, vermeldende de agenda, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
 2. Op de algemene vergadering wordt onder meer behandeld:
 1. verkiezing van bestuursleden;
 2. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
 3. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
 4. verslag van de kascommissie;
 5. vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 11. 

Artikel 15
BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING
  
 

Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  
 

Artikel 16
STATUTENWIJZIGING I ONTBINDING
   
 

 1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij het besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn. De oproeping van een algemene vergadering waar een statutenwijziging aan de orde is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor onder artikel 14 bepaalde, waarbij de termijn van oproeping verdubbeld wordt.
 2. De oproeping dient vergezeld te gaan van een ontwerp-tekst van de statutenwijziging.
 3. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, dan zal de statutenwijziging worden behandeld op de eerstkomende algemene vergadering.
 4. In deze vergadering, opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artik.el 14, lid 1, kan het besluit tot statuten wijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 5. Hetgeen hiervoor bepaald is aangaande een statutenwijziging, is overeenkomstig van toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
 6. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld door de algemene vergadering.